Karty podarunkowe

Karty o nominałach 20 zł, 50 zł, 75 zł, 100 zł i 150 zł można nabyć od dnia 11.12.2014 do odwołania.

 • karty podarunkowe są ważne przez rok od daty zakupu
 • przed ralizacją karty podarunkowej wymagane jest zarezerwowanie wizyty
 • karty podaruknowe mogą być zrealizowane zarówno w salonie damskim jak i męskim
 • realizacja kart podarunkowych będzie odbywać się zgodnie z regulaminem:

Regulamin Karty Podarunkowej SALONU FRYZJERSKIEGO ŁUCJA MALINOWSKA

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca - SALON FRYZJERSKI ŁUCJA MALINOWSKA
  2. Karta Podarunkowa - karta stanowiąca elektroniczny odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w SALONIE FRYZJERSKIM ŁUCJA MALINOWSKA o wartości równej nominałowi, wyrażonemu na karcie;
  3. Nabywca -osoba, która w SALONIE FRYZJERSKIM ŁUCJA MALINOWSKA dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy
  4. w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową;
  5. Użytkownik - każdorazowy użytkownik Karty Podarunkowej
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w SALONIE FRYZJERSKIM ŁUCJA MALINOWSKA. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w SALONIE FRYZJERSKIM ŁUCJA MALINOWSKA w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 4. Wartość Karty Podarunkowej równa jest wartości nominału widniejącego na Karcie.
 5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Usług / towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, Karta Podarunkowa zostanie wykorzystana i nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika.
 6. Warunkiem użycia Karty Podarunkowej, jako formy płatności jest zakup, co najmniej jednej usługi w SALONIE FRYZJERSKIM ŁUCJA MALINOWSKA.
 7. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 8. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką.
 9. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej SALON FRYZJERSKI ŁUCJA MALINOWSKA nie wydaje różnicy.
 10. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa nieaktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 11. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w SALONIE FRYZJERSKIM ŁUCJA MALINOWSKA.
 12. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Nabywcy indywidualnemu (osobie fizycznej) ma miejsce wyłącznie w SALONIE FRYZJERSKIM ŁUCJA MALINOWSKA.
 13. SALONIE FRYZJERSKIM ŁUCJA MALINOWSKA nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 14. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 15. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przekazanie personelowi SALONU FRYZJERSKIEGO ŁUCJA MALINOWSKA Karty Podarunkowej.
 16. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa:
  1. Może być zrealizowana wyłącznie w salonach sprzedaży;
  2. Nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  3. Posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
  1. Upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;
  2. Braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej tzn. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.
 18. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika w SALONIE FRYZJERSKIM ŁUCJA MALINOWSKA.
 19. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 20. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 21. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 22. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

Lokalizacja:
Ruda Śląska (Bykowina)
ul. Gwarecka 3a i 3b

Telefon:
694 224 380 (Salon Damski)
734 805 464 (Salon Męski)

Godziny otwarcia - dział męski:

poniedziałek nieczynne
wtorek - piątek 10:00 - 18:00
sobota 8:00 - 14:00
zobacz dział damski